Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Białymstoku Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.biletomaty.bialystok.pl

Data publikacji strony internetowej: 1 kwietnia 2020 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 1 października 2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

• Część informacji zamieszczonych w formie artykułów, tabel lub załączników nie jest dostępna cyfrowo w całości.
• Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów.
• Niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne.

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.
Każdą stronę serwisu można znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki. Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-03-01.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Mitros, adres poczty elektronicznej jmitros@um.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 869 6987.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność obiektu: Siedziba Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej
ul. Składowa 11, parter oraz I piętro.
Dostęp do budynku dla interesantów i osób niepełnosprawnych na wózkach – od strony ulicy, pochylnia przy głównym wejściu, drzwi automatyczne. Przyjmowanie niepełnosprawnych interesantów w wydzielonym miejscu na parterze. Na chwile obecną brak możliwości przyjmowania interesantów o szczególnych potrzebach w pomieszczeniach na I piętrze ze względu na brak windy.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Zapewniona jest komunikacja z Zarządem Białostockiej Komunikacji Miejskiej na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi lub wychodzi do interesanta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika, o konieczności obsługi interesanta z niepełnosprawnością ruchową na parterze budynku.